Възобновяема енергия

Възобновяема енергия по дефиниция това е енергия, най-често електроенергия, генерирана от възобновяеми енергийни източници

Възобновяеми са тези енергийни източници, които изпълняват следните критерии:

Също така, при устойчивата енергия се прилагат подходящи технологии, съответстващи на разполагаемите ресурси и на нуждите на крайните потребители. Устойчивите енергийни технологии целят минимизиране на всяко възможно отрицателно въздействие върху околната среда и предизвикват положително обществено и стопанско въздействие. Например, голямо стопанство за вятърна енергия в близост до планинско селище осигурява добро използване на ресурсите, разположено е близо до потребителите и създава местни работни места.

Съществуват редица технологии за устойчива енергия, които вече се прилагат по различни начини:

Слънчева фотоелектрическа енергия електроенергия от слънчевото греене
  Слънчевите фотоелектрически панели са полу-проводникови панели, които преобразуват светлината директно в електроенергия. Така полученият постоянен ток обикновено се подава към инвертор, който го превръща в променлив ток, подходящ за обичайните домакински електроуреди или за подаване към електричес-ката мрежа. Количеството електроенергия, генерирано от един фотоелектрически панел е пропорционално на слънчевата светлина, която попада върху панела. В идеалния случай фотоелектрическите панели трябва да са насочени на юг (±450) и да не са засенчени през по-голямата част от деня.

Топлина от слънчевото греене - слънчева топлинна енергия

Слънчевите инсталации за топла вода (нарича-ни също слънчеви колектори или активни слън-чеви системи) преобразуват слънчевото греене в топлинна енергия, която може директно да се използва за редица нужди например за битово горещо водоснабдяване или за подаване на нискотемпературна топлина за затопляне на плувни басейни.

Слънчевите топлинни инсталации са добре разработен възобновяем енергиен източник и едни от икономически най-ефективните системи за възобновяема енергия, които могат да бъдат инсталирани в жилищни сгради. Те са широко използвани в много страни по света.

 

Вятърна енергия

Сухоземни инсталации

Морски инсталации
Вятърните турбини представляват понастоящем високо развита и усъвършенствана технология. Те са в момента една от икономически най-ефективните съоръжения за възобно-вяема енергия и са конкурентноспособни на конвенционалните енергийни технологии, ако бъдат подходящо разположени.

 

Известни ограничения съществуват за степента на използване на вятърната енергия чрез сухоземни инсталации поради съображения за тяхното визуално въздействие. В това отношение морските инсталации са по-малко забележими и е по-малко вероятно те да пречат на други дейности. Поради липсата на физически препятствия и по-малката повърхностна грапавост на морето, средните скорости на вятъра се очаква да са по-високи в сравнение с повечето сухоземни райони. Технологията е подобна на тази за сухоземните вятърни инсталации, като естествено тя трябва да се приспособи към по-суровите климатични условия в морето.


Енергия от приливите и вълните
Енергия от приливите - Движението на приливите и отливите поражда предсказуем енергиен източник. Обичайният начин за улавянето на енергията на приливите е чрез изграждането на баражна стена, която позволява движение на водата при прилив но й пречи да се върне обратно при отлив и така се създава воден напор от разликата във височините. Напорът се оползотворява чрез пропускане на водата през водни турбини и генериране на електроенергия. Технологията е добре разработена, защото турбините са подобни на тези, използвани в големите хидроенергийни проекти.
Енергия от вълните - Движението на морските вълни представлява значителен потенциален енегиен източник, който обаче се оказа труден за оползотворяване. Има голямо разнообразие на технологии за тази цел, които се разработват и изпробват, но броят на реализираните инсталации по света е много малък. Съществуват различни системи за крайбрежни и дълбоководни обекти

Геотермална енергия - топлина от сърцевината на Земята

 

Температурите в подземните земни слоеве са значително по-високи от температурите на повърхността, която относи-телно погледнато представлява тънка кора. Геоложките условия в кората на дадено място влияят на температурния градиент. Ако температурата е достатъчно висока в близост до повърхността, тогава на съответното място съществува подходящ за използване геотермален енергиен източник.

В някои геоложки образувания се съдържа вода (>водоносни пластове), което позволява по-лесен пренос на топлина и нейното използване като топлинен ресурс, а също и за генериране на електроенергия.


Енергия от биомаса- електроенергия, добита от изгаряне на специално отгледани култури

В стопанисваните гори се извършва непрекъснато залесяване, което дава основание добивът да се разглежда като възобновяем ресурс; отделяният при изгарянето на дървата CO2 връща в атмосферата същото количество въглерод, което преди е било погълнато в процеса на растеж, което прави целият цикъл неутрален по отношение на CO2. Поради заместването на минерални горива, използването на дърва за гориво води до намаляване на нетните емисии на CO2.

 

Хидроелектричество

 

Енергопроизводството от вода датира от векове. Теоретичен потенциал съществува навсякъде, където има движение на вода и разлика във височините между две водни маси.

Наличният ресурс зависи от разполагаемия напор (височината, от която пада водата) и от дебита. Енергия може да се произведе чрез използване на водния поток в дадена река за задвижване на турбини и производство на електроенергия. Също така, енергия може да се произведе и чрез испускане на вода от резервоар или язовир по тръба, водеща до турбина.


Биогаз - електроенергия, генерирана от отпадни газове
Сметищен газ - Енергия може да се произвежда от метана, който се поражда от разлагането на отпадъците в сметищата. Газът се събира чрез тръбна мрежа и се изгаря в газова турбина, като по този начин се генерира електроенергия

Канализационен газ - сега обикновено наричан биогаз, канализационният газ е запалима смес от метан и CO2 (в типичния случай съответно 65% и 35%), която се получава като страничен продукт от анаероб-ното разлагане на канализационни утайки. Този процес се прилага в пречиствателни инсталации за стабилизиране и (частична) дезинфекция на суровите канализационни утайки преди окончателното им използване, напр. за разпръскване върху селскостопански земи, изгаряне и др.

 

Животинските отпадъци също могат да се използват за производство на енергия. Основните потенциални горивни ресурси са течните отпадъци от кошари за свине или крави и съответните сгради за зимуване. Сегашната обичайна практика е да се събира течният тор, да се складира в резервоари или естествени хранилища в течение най-малко на 6 месеца и после да се използва за наторяване през лятото. Енергия може да бъде извличана чрез анаеробно разлагане и получаване на биогаз, който може да се използва за комбинирано производство на топлина и електроенергия или като гориво за отоплителни котли.


Комбинирано производство на топлина и електроенергия (КПТЕ) и топлофикация

Известни също като когенеративни централи, инсталациите за КПТЕ комбинират в общ процес производство на потребляема топлина и на енергия (обикновено електроенергия).

Основните елементи на една КПТЕ централа включват един или повече първични двигатели, задвижващи най-често електрогенератори, като генерираната в процеса отпадна топлина се оползотворява чрез подходящи топлообменни съоръжения за различни цели, вкл.: технологични процеси, квартално отопление или самостоятелни отоплителни инсталации.

 
Топлофикацията може да даде възможност възобновяема енергия, като например енергия от биомаса, да се използва за отопление при по-висока икономическа ефективност, тъй като при по-големите горивни инсталации се появява ефект на намаляване на специфичните разходи поради големия капацитет на инсталацията. Топлофикацията може да улесни и КПТЕ чрез обединяването на индивидуални топлинни товари, тъй като засега не се предлагат КПТЕ устройства с малка нощност, макар и да се очаква в скоро време да се появят на пазара домашни КПТЕ устройства.
 

This site is brought to you by Energy for Sustainable Development (ESD) Limited